Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Big Little Secrets is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren op secrets@biglittle-secrets.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Big Little Secrets verwerkt de persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons contactformulier in te vullen. Afhankelijk van de door u ingevulde velden verwerken wij uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslag
Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat wij u kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen of diensten bij u af te leveren of om onze nieuwsbrief aan u te kunnen versturen. We verzamelen deze gegevens met uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn
Big Little Secrets bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden
Big Little Secrets verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingssovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Big Little Secrets blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wijzigen en overdragen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Big Little Secrets en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan hiervoor een mail sturen naar secrets@biglittle-secrets.nl.

Klachten
Tenslotte willen we u ook meegeven dat u beschikt over het recht een klacht in te dienen. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Big Little Secrets
secrets@biglittle-secrets.nl

Cookies
Lees meer over de verschillende soorten cookies op deze website.