Skip to main content

Algemene Voorwaarden

De feesten van Big Little Secrets zijn besloten. Er wordt gewerkt met een gastenlijst op persoonlijke naam.

Een ticket kan worden aangeschaft middels een unieke, persoonlijke ticketlink die wordt toegewezen na aanmelding op de website www.biglittle-secrets.nl.

Een aangeschaft e-ticket is naam gebonden, persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

Indien je niet aanwezig kunt zijn op het evenement waarvoor je een eventticket hebt gekocht, zullen we je tickets daarna eenmalig verzilveren naar een soortgelijk event. De tickets kunnen daarna alleen worden gebruikt voor het eerstvolgende evenement. Daarna vervalt dit recht. Indien de ticketprijs hoger ligt, worden deze extra kosten in rekening gebracht. Wij geven geen geld retour.

Indien je niet aanwezig kunt zijn op het evenement waarvoor je een hotelticket hebt gekocht, koppelen wij jouw ticket los. Het eventticket kunnen wij eenmalig verplaatsen naar het eerstvolgende event. Je kunt alleen een refund ontvangen indien je een ticketgarantie via Your Ticket Provider hebt afgesloten. Valt de reden van annulering niet onder de ticketgarantie? Dan komt jouw reservering te vervallen. Klik hier voor meer informatie over de ticketgarantie en refunds.

Ben je verhinderd op de dag van het event? Stuur dan een mail voor 12:00 naar secrets@biglittle-secrets.nl. Wij kunnen dan jouw ticket eenmalig nog verplaatsen naar de eerstvolgende editie. Meld je je na 12:00? Dan komt jouw ticket volledig te vervallen.

Bij het invullen van een lidmaatschap-aanvraag, dienen gegevens waarheidsgetrouw ingevuld te worden met echte persoonlijke foto’s waarop de beide gezichten herkenbaar moeten zijn. Bij het opgeven van onvolledige of valse informatie of bij een vermoeden van valse gegevens of foto’s heeft de organisatie het recht de aanmelding te weigeren.

Bij het aanmelden voor het lidmaatschap, en het aanvaarden van onze Algemene Voorwaarden, neemt u ook kennis van onze privacy policy die conform de nieuwe GDPR en AVG wetgeving is opgesteld. (zie verder onderaan deze Algemene Voorwaarden)

Wanneer valse profielen na het toekennen van lidmaatschap ontdekt worden kan het lidmaatschap alsnog ingetrokken en geweigerd worden. Indien leden tickets hebben aangeschaft met een vals profiel, zullen deze tickets geannuleerd worden en is lidmaatschap niet meer geldig of mogelijk, ook niet bij een nieuwe aanmelding.

Tickets worden bij de ingang van het event gecontroleerd door de organisatie op naam. Als de namen of foto’s waarmee men zich geregistreerd heeft of waarmee tickets zijn aangekocht niet waarheidsgetrouw blijken te zijn en dus niet overeen komen met de personen die zich bij de ingang van het feest aanmelden, zal de toegang tot het event geweigerd worden en zal het lidmaatschap geannuleerd worden. Tickets worden dan ook niet terug betaald. Toekomstig lidmaatschap is niet meer mogelijk.

Er worden geen tickets aan de deur verkocht op de avond zelf.

Single mannen zijn niet toegestaan.

De minimumleeftijd is 21 jaar. Eventuele uitzonderingen kunnen bij de organisatie worden aangevraagd via mail.

De organisatie van Big Little Secrets is vrij in het al dan niet toekennen van een lidmaatschap tot de Big Little Secrets community. Het invullen van het aanmeldformulier, garandeert geen toelating tot deze community. Bij niet toelating zal je hierover een bericht ontvangen.

De organisatie is niet verplicht enige reden van weigering op te geven. De ingegeven data van geweigerde aanmeldingen, zullen direct worden verwijderd.

Het betreden van het evenement is altijd op eigen risico.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.

Als er materialen in eigendom van de locatie of Big Little Secrets beschadigd of vernield worden, is de bezoeker aansprakelijk voor herstelling of vergoeding hiervan.

Drugsgebruik en overmatig drankgebruik is niet toegestaan.

Op alle feesten van Big Little Secrets is een specifieke dresscode van toepassing. De dresscode dient te allen tijde te worden nagestreefd en gerespecteerd. De organisatie van Big Little Secrets zal hierop toezien en heeft het recht om de toegang te ontzeggen als er niet aan de dresscode wordt voldaan. Restitutie van het ticket is niet mogelijk.

Om veiligheid te garanderen kunnen de bewakingsagenten een niet systematische controle uitvoeren en na toestemming overgaan tot oppervlakkige betasting van de kledij en controle van de bagage. Bij weigering van dit verzoek, kan de toegang tot het feest worden ontzegd. Restitutie van het ticket is niet mogelijk.

In geval van geweld of ordeverstoring zullen de veiligheidsagenten hier tegen optreden en zal de politie worden ingeschakeld.

Bij het aantreffen van wapens of drugs wordt de kwestie overgedragen aan de lokale politie.

Bij calamiteiten dient u zich te houden aan de instructies van de bedrijfshulpverleners.

De organisatie behoudt zich het recht voor iedereen die zich misdraagt te weigeren en / of verwijderen van het feest. Tevens kan de toegang tot alle volgende feesten worden ontzegd. Restitutie van het ticket is niet mogelijk.

Het meebrengen van eigen drank of voedsel is niet toegestaan.

Roken is enkel toegestaan in de aangewezen rookruimte(s).

Het gebruik van de kluisjes is op eigen risico. De organisatie van Big Little Secrets is niet aansprakelijk voor het zoekraken en / of schade aan jassen, tassen en andere vormen van kledij.

Respect, Privacy en Discretie zijn drie kernwaarden voor Big Little Secrets. We verwachten dat iedereen zich naar deze waarden gedraagt.

Bij binnenkomst worden de camera’s van de telefoons afgeplakt.

Het is dan ook verboden om met welk toestel dan ook te fotograferen of video’s op te nemen op de feesten van Big Little Secrets. Bij vaststelling hiervan kan organisatie en/of beveiliging het toestel in beslag nemen en eventueel reeds gemaakte foto’s of video’s verwijderen.

De organisatie van Big Little Secrets zal zelf fotograven inhuren om mooie momenten van de avond vast te leggen. Deze foto’s (en evt. Video’s) worden geplaatst op de website www.biglittle-secrets.nl achter een gesloten ruimte. Deze is alleen toegankelijk met een wachtwoord die alleen onze members krijgen via de nieuwsbrief.

Als lid stem je ermee in dat de foto’s op het beschermde deel van de website worden geplaatst. Echter, staat er een foto van jou tussen waar je het niet mee eens bent? Dan kan het verzoek worden ingediend om de foto te laten verwijderen. De organisatie zal hier altijd respect voor hebben.

Het kan soms gebeuren dat jouw foto niet tussen de selectie staat. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat de foto om een geldige reden niet toonbaar gemaakt kan worden. De foto’s die niet in de online selectie staan, worden kort na het desbetreffende event vernietigd.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website of de feesten van Big Little Secrets berusten uitsluitend bij de organisator. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en de feesten van Big Little Secrets in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker van de website en iedere bezoeker van de feesten van Big Little Secrets. Elke zulke bezoeker geeft aan, door het bekijken van de website of door een e-ticket aan te schaffen of zich in te schrijven als gast of lid, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden. Elke zulke bezoeker dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon mag worden verwacht. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Door het accepteren van onze Algemene Voorwaarden, stemt u ermee in dat Big Little Secrets de opgegeven persoonlijke informatie mag gebruiken voor het versturen van e-mails voor promotionele en/of informatieve doeleinden strikt gerelateerd aan de events en community van Big Little Secrets.

Big Little Secrets verwerkt de persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons contactformulier in te vullen. Afhankelijk van de door u ingevulde velden verwerken wij uw gegevens.

Big Little Secrets bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Big Little Secrets. U kunt hiervoor een mail sturen naar secrets@biglittle-secrets.nl